Thay đổi Computer Name và địa chỉ IP tĩnh trong Windows Server 2012 R2

1. Thay đổi Computer Name trong Windows Server 2012 R2

Bình thường tên của Windows Server 2012 R2  sẽ được gắn tự động theo mặc định, do đó hãy thay đổi nó.

Đầu tiên, mở “Server Manager” và nhấp vào “Computer Name“.
Máy vi tính
Di chuyển đến tab “Computer Name” và nhấn nút “Change…
Tên máy tính Windows Server 2012 R2
Nhập bất kỳ tên nào bạn thích trong trường “Computer Name” và chọn tiếp nút “More
Tên máy tính Windows Server 2012 R2
Nhập Tên miền máy tính này vào.Tên máy tính Windows Server 2012 R2
Hệ thống sẽ yêu cầu khởi động lại Server để áp dụng các thay đổi.
Tên máy tính Windows Server 2012 R2
Computer Name đã được thay đổi thành công.
Tên máy tính Windows Server 2012 R2

2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh trong Windows Server 2012 R2

Địa chỉ IP được chỉ định bởi DHCP theo mặc định, vì vậy hãy đặt địa chỉ IP tĩnh cho việc sử dụng Server. Cách thực hiện bên dưới cho thấy chỉ thiết lập địa chỉ IPv4.

Mở “Server Manager” và chọn click “Ethernet“.
Địa chỉ IP Windows Server 2012 R2
Nhấp chuột phải vào biểu tượng “Ethernet” và chọn “Properties“.
Địa chỉ IP Windows Server 2012 R2
Chọn “Internet Protocol Version 4” và nhấp vào nút “Properties“.
Địa chỉ IP Windows Server 2012 R2
Đặt địa chỉ IP tĩnhGateway và các địa chỉ IP khác cho mạng cục bộ của bạn. Ví dụ:

  • IP address: 192.168.100.10
  • Subnet mask: 255.255.255.0
  • Default gateway: 192.168.100.1
  • Preferred DNS Server: 192.168.100.5

Địa chỉ IP Windows Server 2012 R2 width =
Sau khi thiết lập địa chỉ IP tĩnh, các thay đổi được kích hoạt trên Server Manager.
Địa chỉ IP Windows Server 2012 R2